“Chuyên đúc các loại bàn ghế, xích đu và chân bàn bằng gang”